อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกคลองจินดา ตำบลตลาดจินดา เชื่อมต่อตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม