อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 4 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ส่วนตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม