อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0049 บ้านลำเหย-บ้านหนองปลาไหล ตำบลลำเหย ตำบลห้วยขวาง อำเภอดอนตูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม