อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม