อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล1/1 หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา เชื่อมต่อ เทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม