อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะแกราย หมู่ที่ 2,6 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม