อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ต. คลองนกกระทง เชื่อมต่อ ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม