อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,7 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม