อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม