การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างท่าน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม