อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 6 ต.บ้างยาง เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม