อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 15 ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม