อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7,20 ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม