อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายกันบึง-วังน้ำขาว หมู่ที่ 1,5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม