อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม