อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอบจ.นฐ 0001 แยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง อำเถอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม