อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 12,4,6 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมูที่ 9 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม