อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมูที่ 7 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม