อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม