อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม