อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งลูกแก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม