อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม