อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนแอลฟัลท์ติก สายเลียบคลอง ชลประทาน สาย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม