การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านบางกระจัน ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม