การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนคสล. และวางท่อระบายคสล. สายสามควายเผือก กกโกหมู่ที่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม