การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองพระยาพายเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม