การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ เชื่อมต่อ ตำบลท่ากระชับ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม