อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ เชื่อมต่อ ตำบลท่ากระชับ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม