การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองรางบัว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม