การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม