อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม