การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม