การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองลาดหญ้า บ้านทัพยายท้าว ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม