อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมูที่ 9 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม