การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมูที่ 9 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม