การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม