การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนซาก-บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลทุ่งกระพังโหม,ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม