การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม