อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,11 ตำบลบางช้าง เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม