การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,11 ตำบลบางช้าง เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม