อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ตำบลทัพหลวง เชื่อมต่อ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม