อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,11 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม