อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม