อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการซ่อมบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน และกำแพงกันดินคสล. เงินงบประมาณประจำปี 2560