อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,10,14,4 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม