อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลานตากฟ้า – มหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม