อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 2,6,8,10 ตำบลห้วยหมอนทองเชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม