อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 7,3 ตำบลรางพิกุลเชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม