อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0075 บางคู – ถนนขาด ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม