อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.0010 บ้านท้องไทร – บ้านสระน้ำหวาน ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี ตำบลสามความเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม