อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสัมปทวน – วัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง เชื่อมต่อ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม