อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0042 บ้านลานแหลม – บ้านโคกเขมา ตำบลวัดละมุด, ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม