อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0018 บ้านไผ่คอกวัว – บ้านไผ่หูช้าง ตำบลบางเลน,ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม