อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6,7,8,10,11 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม